Hucurat suresinin konusu nedir? Kur'an'da insan ilişkilerini ele alan Hucurat suresi okunuşu

Çok iyi bir insan olup Kur'an-ı Kerim ahlakıyla tamamlanan Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in yaşantısını bizler de kendi hayatımıza uyarlamalıyız. Bunun için ilk olarak insan ilişkilerine dikkat etmek gerekir. Peki İslam'da insan ilişkileri nasıl olmalı? İnsan ilişkilerini ele alan Hucurat Suresi'nde bizlere verilmiş çok güzel örnekler...

Allah (c.c) kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de kulu ile olan bağını Zümer Suresindeki, 39/53 "Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." ayet-i kerimesi ile bizlere göstermektedir. Kulu ile arasında olan bağı nice ayetlerinde görmemizin yanı sıra insanın sosyal ilişkilerini de bizlere tanzim etmektedir. Öyle ki kadının kocasına ya da kocanın eşine hakkı, komşuluk hakları, anne-baba hakları başta olmak üzere her türlü insani bağlara ilişkin helal ve haram sınırlar dinimizde apaçık belirtilmektedir. Kuran-ı Kerim ayetlerine baktığımızda ise azımsanmayacak bir çoklukta biz kullarının dünya yaşantısındaki ilişkileri ele alınmıştır. Mümin bir kimsenin diğer mümin ile kardeş olduğunu Efendimiz (SAV), şöyle buyurmuştur: "Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için etmedikçe iman etmiş olmaz." (Buhârî, imân, 7). Toplum içerisinde insanlarla olan ilişkilerimize baktığımızda çoğunun sapıttığını görebilmekteyiz. Örneğin hırsızlık yapmanın günah olduğunu bilen bir kimse çok rahat bir şekilde mümin kardeşinin gıybetini yapabilmektedir. İstemeden de olsa hatalar yapan biz günahkar kullar olarak hepimizin düzeltmesi gereken insan ilişkilerinin örneklerini en güzel Hucurat Suresi'nde görebiliriz...

İnsan nasıl yaratıldı? Hz. Adem ile eşi Hz. Havva cennetten neden kovuldu?İLİŞKİLİ HABERİnsan nasıl yaratıldı? Hz. Adem ile eşi Hz. Havva cennetten neden kovuldu?

HUCURAT NE DEMEK? HUCURAT SURESİNİN KONUSU NEDİR?

hucurat ne demek

hucurat ne demek

Medine zamanında inen ve toplamda 18 ayetten oluşan Hucurat Suresi, ismini 4. ayetteki "Hucurat" sözcüğünden almaktadır. Türkçe kelime anlamına baktığımızda 'odalar' manasına gelen Hucurat'ta aslında Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in aile efradıyla beraber yaşadığı odalar anlaşılmaktadır. Hucurat Suresinin temel konusu insan ilişkileri üzerinedir. Gerek müminin mümine gerek de müminin Peygamberlere olan ilişkilerinde uymaları gereken ahlak ve görgü kuralları üzerinde durulmaktadır.

  • ''Size gelen bir haberin doğruluğunu araştırın.'' Anlatılması istenen: Körü körüne inanılmaması gerektiğidir.
  • ''Adaletli davranın.'' Anlatılması istenen: herkese eşit davranılması gerektiğidir.
  • ''İnsanların arasını düzeltin.'' Anlatılması istenen: Yangına körükle gitmeyip, ara yapıcı olunması gerektiğidir.
  • ''Alay etmeyin.'' Anlatılması istenen: Kimseyi küçümseyerek dalga geçilmemesi gerektiğidir.
  • ''Birbirinizi ayıplamayın.'' Anlatılması istenen: İnsanları hiçbir zaman kınamamak gerektiğidir.
  • ''Birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın.'' Anlatılması istenen: İsmin dışında kötü şekilde çağrılmaması gerektiğidir.
  • ''Zannın bir çoğundan sakının.'' Anlatılması istenen: Kötü düşünülmemesi gerektiğidir.
  • ''Kusurları ve mahremiyetleri araştırmayın.'' Anlatılması istenen: Hata örtücü olunması, başkalarının mahremiyetine girilmemesi gerektiğidir.
  • ''Birbirinizin gıybetini yapmayın.'' Anlatılması istenen: Mümin kimsenin arkasından konuşulmaması gerektiğidir.

HUCURAT SURESİ KURANDA KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

Hucurat suresi kuranda kaçıncı cüz ve sayfada yer alır

Hucurat suresi kuranda kaçıncı cüz ve sayfada yer alır

Kuran-ı Kerim'in sonlarına doğru 26. cüzde ve 516. sayfada başlayan Hucurat Suresinde insan ilişkileri ile ilgili takınmamız gereken hal ve hareketler şu ayet-i kerimede öne çıkmaktadır: "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz." (Hucurat, 10) bir sonraki ayette kardeşlik hukukunu bozan bazı en temel davranışlar ise yasaklanmıştır: "Ey inananlar, içinizden bir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin, olabilir ki alay edilenler, öbürlerinden daha hayırlıdır ve kadınların bir kısmı da başka kadınlarla alay etmesin, olabilir ki alay edilen kadınlar, öbürlerinden daha hayırlıdır ve birbirinizi kınamayın ve kötü lakaplarla çağırmayın." (Hucurat, 11)

HUCURAT SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU!

1. SAYFA;

Hucurat 1. Sayfa

Hucurat 1. Sayfa

1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım

2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la teş'urun

3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym

4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya'kılun

2. SAYFA;

Hucurat 2. sayfa

Hucurat 2. sayfa

5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym

6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın

7. Va'lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun

8. Fadlem minellahi ve nı'meh vallahü alımün hakım

9. Ve in taifetani minel mü'minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn10. İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun

3. SAYFA;

Hucurat 3. sayfa

Hucurat 3. sayfa

12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

14. Kaletil a'rabü amenna kul lem tü'minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy'ulahe ve rasulehu la yelitküm min a'maliküm şey'a innellahe ğafurur rahıym

15. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun

16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey'in alım

17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn

18. İnnellahe ya'lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta'melun

HUCURAT SURESİ ANLAMI:

1. SAYFA;

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.

3. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.

4. (Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.

2. SAYFA;

5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

6. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

7. Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.

8. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.

9. Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.

10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.

11. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.

3. SAYFA;

12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.

13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.

14. Bedevîler "İnandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama "Boyun eğdik" deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

15. Müminler ancak Allah'a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.

16. De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

17. Onlar İslâm'a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur.

18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.

Dijital ebeveynlik nedir? Dijital ebeveynliğin rolleri nedir?

İLİŞKİLİ HABER

Dijital ebeveynlik nedir? Dijital ebeveynliğin rolleri nedir?

BİR YORUM YAPIN 2

Hakkı Dost 3 yıl önce

Rabbim senin Peygamberine, onun aracılığı ile indiridiğin kitaba uyarak yaşamayı ve bu dünyadan gönül rahatlığı ile çekip gitmeyi nasip et Allah'ım.

Toplam 1 beğeni

Hak 3 yıl önce

Hücurat suresine uysak.. Yeterli....Anlayıp yaşamak için okusak müslüman olacağız. Gelenekleri yaşayıp Kuranın arapcasını okuyarak ahiretimiz heba olacak.