Kalem suresi ne için okunur? Sınav için tavsiye edilen Kalem suresi okunuşu ve anlamı

Başarı ve zihin açıklığı için sınava girmeden önce okunacak dualardan biri olarak tavsiye edilen Kalem Suresinin Arapça ve Türkçe okunuşunu sizler için ele aldık. Sınavın başarılı geçmesi için okuyabileceğiniz zihin açıcı dua önerilerinden olan Kalem suresinin ne için okunduğunu ve sırlarını derledik. Kalem suresi fazileti nedir, Sınav için okunan Kalem Suresi anlamı...

Maddi manevi her derdin ilacı olan Kur'an-ı Kerim, her anlamda bizlere yol gösterici olması yönü ile hayatımızın sonuna kadar bizlere rehberlik eden ilahi kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki her bir surenin ayrı ayrı hikmet ve sırları bulunur iken özel durumlar için önerilen bazı sureler vardır. Allah (c.c)'un izniyle okunan ayet-i kerimeler ve sureler hürmetine dualar kabul olunur. Sınava girecek öğrenciler için okunabilecek başarı duası olarak karşımıza çıkan Kalem suresi, toplamda 52 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olan Kalem suresi ismini ilk ayette geçen 'kalem' kelimesinden almaktadır. Kur'an-ı Kerim sıralamasına göre 68, iniş sırasına göre 2. suredir. Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu ki: "Her kim Kalem Suresini okursa, Allah’u Teala, ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir." (Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/519) Sınava girmeden önce zihin açıklığı için okunacak sure tavsiyelerinden biri olan Kalem suresini başarı niyeti için okuyabilirsiniz. Kalem suresinin Arapça ve Türkçe okunuşunu haberimizin detaylarında! Peki kalem suresi başka ne maksatlarla okunabilir? Kalem suresinin hikmetleri...

Kalem suresinin faziletleri

Kalem suresinin faziletleri

Sınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı için başarı ve kısa sınav duaları...İLİŞKİLİ HABERSınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı için başarı ve kısa sınav duaları...

KALEM SURESİ NE İÇİN OKUNUR? KALEM SURESİNİN FAZİLETİ VE SIRLARI

29. cüzde yer alan Kalem suresinin ne amaçlı okunabileceklerine dair bazı dini kaynaklarda belirtilenler şu şekildedir:

 • Zalimin zulmüne karşılık fesatçıların fesadını fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için,
   
 • Şerli durumlardan korunmak ve istenilen şeye nail olmak için okunabilir.

Yara ve çıbanlara karşı da Kalem suresinin 16-19-20. ayetlerinin sık sık tekrar edilmesi tavsiye edilir.

Alimler kem gözlü bakışlara karşı nazar değmesini önlemek için Kalem suresinin 51-52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kalem suresi arapça okunuşu

Kalem suresi arapça okunuşu

KALEM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
 • 2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
 • 3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
 • 4. Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.
 • 5. Fesetubsıru ve yubsırune.
 • 6. Bieyyikumulmeftunu.
 • 7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
 • 8. Fela tutı'ılmukezzibiyne
 • 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
 • 10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
 • 11. Hemmazin meşşain binemiymin.
 • 12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
 • 13. ‘utullin ba'de zalike zeniymen.
 • 14. En kane za malin ve beniyne.
 • 15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
 • 16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
 • 17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
 • 18. Ve la yestesnune.
 • 19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
 • 20. Feasbehat kessariymi.
 • 21. Fetenadev musbihıyne.
 • 22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
 • 23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
 • 24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
 • 25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
 • 26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
 • 27. Bel nahnu mahrumune.
 • 28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
 • 29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
 • 30. Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.
 • 31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
 • 32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
 • 33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
 • 34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
 • 35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
 • 36. Ma lekum keyfe tahkumune.
 • 37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
 • 38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
 • 39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
 • 40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
 • 41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
 • 42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
 • 43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
 • 44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
 • 45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
 • 46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
 • 47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
 • 48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
 • 49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
 • 50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
 • 51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
 • 52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Türkçe meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1,2. Nûn.(1) (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. (1) Bu harf ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

3. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

4. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

5,6. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

7. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.

8. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme.

9. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.(2)

(2) Âyette müşriklerin, Resûlullah'tan tevhid mücadelesinde tavizkâr davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, birtakım çirkin maksatlarını kabullenip eleştirmemesi yönündeki isteklerine işaret edilmektedir. Resûlullah'ın onlara karşı böyle tavizkâr davranması durumunda, onların da kendisine karşı yumuşak davranacaklarına dikkat çekilmektedir.

10,11,12,13,14. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

15. Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.

16. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

18. (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)

19. Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

20. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

21,22. Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler.

23,24. Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular.

25. (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.

26. Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler.

27. (Gerçeği anlayınca da), "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!" dediler.

28. Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size 'Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.

29. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler.

30. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.

31. Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!"

32. "Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız."

33. İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!

34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.

35. Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?

36. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37. Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?

38. Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?)

39. Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız?

40. Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?"

41. Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!

42,43. Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.

44. (Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur'an'ı) yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helâka yaklaştıracağız.

45. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?

47. Yahut gayb (Levh-i Mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar?

48. Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir hâlde Rabbine yakarmıştı.(3)

(3) Yûnus Peygamber'in bu duası için Enbiyâ sûresinin 87. âyetine ve Sâffât sûresinin 139-148. âyetlerine bakınız.

49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir hâlde ıssız bir yere atılacaktı.

50. (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

51. Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.

52. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

kalem suresinin konusu

kalem suresinin konusu

KALEM SURESİ KONUSU

Kalem Suresi, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu anlatmaktadır. Mekkelilerin Müslümanlara yaptığı kötülüklerin sonuçlarının neler olacağı gösterilmiştir. Müslümanlar için cennet müjdelenmiş, ahiret gününde çekilmiş olan her sıkıntının son bulacağı anlatılmıştır.

Kalem Suresi, Hz. Muhammed'e sabırlı olmasında bir tavsiye olarak da indirilmiştir. Daha önceki peygamberler gibi sabırsızlık gösterirse neler yaşayabileceğinden bahsedilmiştir. Ayrıca nimetlere karşı şükretmek gerektiğini ve Allah'a nankörlük yapmamak gerektiğini anlatır.

BİR YORUM YAPIN 0