Duanın kabul olması için ne yapılmalı? En etkili ve güçlü dilek duası...

22 Ekim 2020, 08:13
Duanın kabul olması için ne yapılmalı? En etkili ve güçlü dilek duası...

Kuran-ı Kerim'de “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim.'' şeklinde zikreden Allah (c.c), kullarının kendisine dua etmesini istemektedir. Korku ve ümit duyguları arasında içten ve ihlaslı edilen duaların kabul olunması için okunabilecek etkili duaları sizlere derledik. Duaların kabul olması için ne yapılmalı? Anında duaların kabulü için okunacak dua hangisidir? En etkili dilek ve istek duaları...

“Rabbiniz size: «Bana duâ edin ki duânızı kabul edeyim» dedi. (Gâfir [Mü’min] sûresi, 60) ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi Allah (c.c) biz kullarının O'na dua ettiği takdirde kendisinin bizleri geri çevirmeyeceğini; 'Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.' [Buhari] hadis-i şerifinden de duada ısrarcı olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Bizim buradaki dua amacımız ibadet maksatlı olmalı, sadece kendi isteklerimiz için ihtiyaç listesi gibi olmamalıdır. Öyle bir an gelir ki kişi çok istemesine rağmen dua eder ama istenen o şey hemen kabul olmayıverir. Böyle durumlarda 'Duam kabul olmadı' diyerek duayı bırakmamak tam tersine duada ısrarcı olmak gerekir.  Çünkü Allah (c.c)'un kulunun dua etmesiyle ilgili bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: "Kul, günah talebetmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder." (- Müslim). Dualarımızın en hayırlı şekilde kabul olması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Duaların kabulu için ne yapmalıyız?

TIKLA OKU: DUANIN İNCELİKLERİ NELERDİR? DUA ETMENİN ADABI

DUAM KABUL OLMADI DİYİP DUAYI BIRAKMAK DOĞRU MU?

DUADA ACELECİ OLMAK...

Duada aceleci olmak

Allah (c.c)'a karşı bulunan niyaz ve istekler karşısında duanın o an için kabul olunmadığı görüldüğü zaman kişi şeytana uyup bir isyan eder ya da haşa Allah'a küserse sınırını bilemediği için haddini aşmış olur. Allah (c.c)'u her duaya farklı bir karşılık verebilir. Şöyle ki dua karşılığında kesin olarak şu üç şeyden biri gerçekleşir:

1. Ya istenilen şeye karşılık dua dünyada makbul olur.

2. Ya şimdi için saklanıp ahirette yani daha iyisinin verilmesi üzerine sevap verilir.

3. Ya da kişinin günahları silinir..

Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah (c.c), Kuran-ı Kerimde “Bana dua edin size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60) ayetini geçirmektedir. Bazı kimseler bu ayeti yanlış anlayıp o kadar dua ettim kabul olmadı gibisinden düşünebilir. Bu konuyla ilgili alimler ayetteki 'cevap veririm' i ' kabul ederim' şeklinde zikredilmemesi ile ilgili şöyle açıklık getiriyor: Örnek verecek olursak doktora gittiğimizde belki de bize bir zararının dokunacağını bilmeden isteyeceğimiz bir ilaç için ben şu ilacı istiyorum dediğimizde doktor o ilacın bize  zararının dokunabileceği gerekçesiyle o ilacı vermez ya da onu değil daha güzelini verir.

TIKLA OKU: DUA ETMEK KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ? EVLİLİK VE KADER İLİŞKİSİ

Duanın kabul olması için okunacak dua

Tıpkı bunun gibi Allah (c.c) bazen istediğimiz şeyin aynısını bazen da bizim için daha hayırlısını yani güzelini verir de biz o esnada anlamayız.

AYET: (Bakara-216)’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

KABUL OLUNAN VE REDDEDİLEN DUALAR! KİMLERİN DUASI KABUL OLUR?PEYGAMBERİMİZİN DUASI...

Öyle vakit vardır ki Allah (c.c)'un kullarının dualarını asla geri çevirmediği bilakis kabul ettiği zamanlarda semanın kapıları açılır ve edilen dua Allah'a ulaşır. Bizlerde içten ve samimi bir şekilde Allah'tan isteyeceğimiz gerek dünyevi gerek ahiretlik isteklerimizin kabul olması için mübarek vakitleri ve günleri kollamalı, bol bol ibadetlere yoğunlaşarak duada bazı ön şartları yerine getirebiliriz. Bu ön şartlar; Abdestli olunabilir, dua sırasında kıbleye dönük olunabilir, dua ettikten sonra sünnet olan davranışı yani elleri yüzüne sürme gerçekleştirilebilir, kısık sesle içten bir şekilde dua edilebilir, korku ve ümit arasındaki bekleyişle dua edilebilir.

Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

Allah yolunda saf bağlandığı zaman.
Yağmur yağarken.
Namaz kılınırken.
Kâ’be görüldüğü zaman.

(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

TIKLA OKU: KURAN-I KERİMDE GEÇEN PEYGAMBER DUALARI

Duanın kabul olması için okunacak dua ve sureler

DUASI KABUL OLUNAN KİŞİLER:

Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:

Dönünceye kadar hacının duâsı.
Evine gelinceye kadar gazinin duâsı.
İyileşinceye kadar hastanın duâsı.
Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ.
Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâdır.”

(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)

Duası kabul olmayacak kimselerle ilgili hadiste şöyle bahsedilmektedir: (Bid'at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)İN KABUL OLUNACAK DUASI:

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) hadîs-i şerîflerinde, Allah'ın kendisine üç makbul duâ hakkı verdiğini buyurmuş, devamında ise sözlerine şöyle devam etmişlerdir:

“…Bunun üzerine ben:

«Allâh’ım! Ümmetimi mağfiret eyle! Allâh’ım! Ümmetimi mağfiret eyle!» diye duâ ettim.

Üçüncü isteğimi de bütün mahlûkâtın, hattâ İbrahim -aleyhisselâm-’ın bile bana muhtaç olacağı ve benden şefaat dileyeceği güne bıraktım.” (Müslim, Müsâfirîn, 273)

DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Duanın kabul olması için okunacak dualar

“Allâh’ım! Sen’den muhabbetini, Sen’i sevenlerin muhabbetini ve Sen’in sevgine ulaştıracak sâlih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allâh’ım! Sen’in muhabbetini bana nefsimden, âilemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl!” (Tirmizî, Deavât, 72/3490)

Yüce Allah (C.C), Kuran-ı Kerim ayetinde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir: "Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar." (Bakara, 2/186)

DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN EN ETKİLİ DUALAR!

İSTEK DUASI İÇİN İSMİ AZAM DUASI:

Sahabeden Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatıyor; Efendimiz (SAV), bir gün camiye girdi. Bir sahâbî namaz kılıyordu. Bu sahâbî namazdan sonra dua etmeye başladı ve duasında şöyle diyordu:

"Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın/çok nimet verensin, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin, ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum." Bu duayı mübarek kulağı ile duyan Efendimiz (SAV);

"Bu kimse, Allah'ın ism-i a'zâm'ı ile dua etti ki ism-i a'zâm ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir" (Hâkim, De'avât, I, 504; Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No:1124) buyurdu.

DİLEKLERİN DUASI İÇİN HACET DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU:

Hacet duası

Türkçe okunuşu:

La ilahe illallahul halimul kerimü subhanallahi rabbel arşil azimi elhamdülillahi rabbel alemine ve eselüke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike velğanimete min külle birra vesselamete min külli ismin la tede'a li zenben illa ğafertehu vela hemman illa ferractehu vela haceten hiye leke riden illa gadaytehu ya erhamerrahımın.

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DÜŞÜRMEDİĞİ DUALAR

(TÖVBE İÇİN)

Türkçesi: Allahummecalni minellezine iza ehsenu istebşeru ve iza esau isteğferu.

Anlamı: “Allah’ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfâr eden kullarından eyle!” (İbn-i Mâce, Edeb, 57; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1462)

(GÜNAHLARIN AFFI İÇİN)

Günahların affı için tövbe duası

Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.”

(EN FAZİLETLİ ZİKİR OLARAK GÖRDÜĞÜ TESBİH)

Zikir duası

Câbir ra., Efendimiz (SAV)'’i şöyle buyururken dinledim dedi:

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât  9.)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
4 Yorum Var
 • Salla bişi 1 hafta önce Şikayet Et
  Gerçekten oluyor
  Cevapla
 • Ahsen 2 hafta önce Şikayet Et
  Amin
  Cevapla
 • gizem 5 ay önce Şikayet Et
  inşallah bütün dualarımızkabul olur
  Cevapla
 • Melike 2 ay önce Şikayet Et
  Amin amin