Cennete götüren faziletli zikir ve dualar! Cennete gitmek için ne yapmalıyız?

20 Ağustos 2020, 08:50
Cennete götüren faziletli zikir ve dualar! Cennete gitmek için ne yapmalıyız?

Dünya'da iken Allah yolunda olup O'nun rızasını kazanmak için salih amellerde bulunan kimseler için büyük mükafatların olduğunu duyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), cennete girecek kişilerin özelliklerini ve ibadetleri bizlere müjdelemiştir. Peki cennete gitmek için ne yapılmalı, cennetin sekiz kapısını açan dua hangisi? Kuranda cennet nasıl bir yer? Cennete götüren faziletli zikir ve dualar...

İmtihan olarak geldiğimiz şu dünyada ziyan olup gitmemek için hayırlı ameller işlemek ve fazileti yüksek olan ibadetleri yerine getirmek, hem dünyada hem de ahiretteki saadetimiz için önemli bir gerekliliktir. Allah'ın yasaklarından kaçıp, faziletli ve hayırlı işler yapmanın mükafatı sonucunda cennete girilebileceğini bilmek bile dünyada ibadetlerimizi arttırıp fazilet kazanmamız için yeterli bir sebeptir. Dünya hayatındayken Allah'a ve Peygamber'e inanmayıp dalga geçen kafir kimselerin hiçbir zaman giremeyeceği cennet, ''Bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” manası taşımakla beraber, terim anlamına baktığımızda “Binbir türlü nimetlerin bir arada buluştuğu ve mümin kimselerin de içinde sonsuza dek kalacakları âhiret yurdu”nu ifade eder. Cenâb-ı Hak, Kuran-ı Kerimde cennetten bahseden Zuhruf Suresinde şöyle zikreder: “Ey âyetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz büyük bir sürurla ve neş’eler içinde cennete giriniz! Hizmetkârlar, altın tepsiler ve kadehlerle onlara ikrâmlarda bulunmak için devamlı etraflarında dönüp dururlar. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: «Siz, orada ebedî olarak kalacaksınız, dünyada yaptıklarınıza karşılık size lûtfedilen cennet işte budur. Orada sizin için pek çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz!» denilir.” (Zuhruf, 68-73). Peki biz Müslümanlar olarak cennete girmek için neler yapmalıyız? Cennete girmenin özellikleri neler? Cennete götüren salih ameller ve faziletli dualar...

CENNET NASIL BİR YER? KURANDA CENNET NASIL TARİF EDİLİYOR? 

Cennet nasıl bir yer? Cennette ne ne var? Cennetin özellikleri

TIKLA OKU: GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ!

'Cennet' kavramını hayalimizde canlandırdığımızda nice güzelliklerin bir arada buluştuğu ve sayısız nimetlerin orada bulunanlara zahmetsizce istenildiği kadar verilebileceği bir yer olarak düşünebiliriz. Halbuki bizim bu betimlemeye çalıştıklarımızın yanında Allah (c.c)'un salih kulları için hazırladığı inciden, kırmızı yakuttan ve yeşil zümrüt gibi pek kıymetli elmaslardan hazırladığı köşkler gibi nice nimetleri ve ikramlıkları da vardır.

Öyle ki cennet nimetlerinin akıl ile kavranamayacak kadar güzel olduğunu Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), hadiste şöyle anlatmaktadır: "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: Sâlih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım." (Buhârî, “Tefsîr”, sûre 32; Müslim, “Cennet”, 1; Tirmizî, “Tefsîr”, sûre 32)

CENNET NASIL BİR YER? KURANDA GEÇEN CENNET AYETLERİ...​

Cennette ne var? İnsanlar cennette ne yapacak?

TIKLA OKU: DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Kur'ân-ı Kerîm'i ele aldığımızda onun cenneti ve cennetlikleri şu şekilde tasvir ettiğini görmekteyiz: Cennet, genişliği göklerle yer kadar olan (Âl-i İmrân 3/133) yakıcı sıcağın da dondurucu soğuğun da görülmeyeceği bir yerdir. (el-İnsân 76/13) Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennette (Muhammed 47/15), suyu zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı (selsebîl) (el-İnsân 76/18) ve sonunda misk kokusu bırakan bir içecek de vardır. (el-Mutaffifîn 83/25-26) Cennet içeceği baş ağrıtmayan,  sarhoş  etmeyen, içenlere zevk bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan (es-Sâffât 37/45-47) bir içecektir. İçildiği zaman sarhoş etmediği gibi ne baş dönmesi yapar (el-Vâkıa 56/19), ne günah işlemeye iter, ne de saçmalatır  (et-Tûr 52/23). Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları (er-Rahmân 55/68), bağlar (en-Nebe’ 78/32), dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları (el-Vâkıa 56/28-29), çeşit çeşit kuş etleri (el-Vâkıa 56/21) bulunur.

Kuran- Kerim'de Cennetin zikredildiği bazı ayet-i kerimeler şunlardır:

- Tevbe Suresi 72. ayet

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”

- Fatır Suresi 33. ayet

“Onlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.”

- Bakara 82. ayet

“İman edenler ve salih amel yapanlar ise, onlar da cennet ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır.”

CENNETE GİRMEK İÇİN NE YAPILMALI? KİMLER CENNETE GİREBİLİR?

Cennete kimler girebilir? Cennete girecek kişiler

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZE EN GÜZEL SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salih Müslüman kimselerin cennete girebilmesi Allah (c.c)'un lutfu ile şereflidir. Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz (SAV), 

“–Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde Cennet’e giremez!” buyurmuştu.

Ashâb-ı kirâm hayretle:

“–Siz de mi yâ Rasûlâllah?” diye sordular. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Evet ben de!.. Meğer ki Rabbimin lûtf-i ilâhîsi imdâda yetişe!.. Zira O’nun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de Cennet’e giremem! Yaptığım ameller beni de kurtaramaz!..” buyurdular. (Buhârî, Rikāk, 18; Müslim, Münâfikûn, 71-72)[1]

Ebû Ümâme Sudayy İbni Aclân el-Bâhilî (ra), Efendimiz (SAV)’i Hicri 10. yılda Veda hutbesi’nde konuşurken şöyle duyduğunu ifade etmiştir:

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)

ALLAH'IN İZNİYLE CENNETE GİRECEK KİŞİLER...

HADİS-İ ŞERİF: “Şüphesiz ki sözde ve işle doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.” (Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105)

Hadiste bahsedilen karakterler: Doğrucu ve dürüst kimseler.

HADİS-İ ŞERİF: “Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a, 80)

Hadiste bahsedilen karakterler: Beş vakit namazını kılanlar, oruç ibadetini yerine getirenler, zekat verenler...

CENNET KAPISININ İSİMLERİ NELER? 8 KAT CENNET KAPISI İSİMLERİ

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

Cennetü'l-me'vâ (şehit ve müminlerin barınağı ve konağı olan cennet),

Cennet-i adn (ikamet ve ebedîlik cenneti),

Dârü'l-huld (ebedîlik yurdu),

Firdevs (her şeyi içine alan cennet bahçesi),

Dârü's-selâm (esenlik yurdu),

Dârü'l-mukame (sonsuza dek kalınacak yer),

Cennâtü'n-naîm (nimetlerle dolu cennetler),

El-makamü'l-emîn (güvenli makam).

CENNETE GÖTÜREN AMELLER! CENNETE GİRMEK İÇİN DUA VE ZİKİRLER

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

- Sevbân (r.a) Peygamber Efendimiz (SAV)'den “insanı cennete götürecek bir amel 3 defa tekrarlayarak söylemesini” istemiş ve bunun üzerine Hz. Sevbân şu hadisi rivayet etmiştir:

“Çok secde etmeye bak! Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatânı siler.” (Müslim, Salât 225. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu’ 22; Tirmizî, Salât 169; Nesâî, Tatbîk 80, 89)

- Cennete girmek isteyen Müslüman kimseler için Peygamberimiz (SAV), Allah'ın izni ile beraber şu şekilde cennete girilebileceğini müjdeliyor:

“Kimin son sözü, «Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur» olursa, o kişi Cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 20/3116; Ahmed, V, 247; Hâkim, I, 503)

Cennete götüren salih ameller! Cennete girmek için ne yapılmalı?

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK SURELER

Peygamberimiz (SAV), kişiyi cennete götürmeye vesile olacak olan zikir için şöyle buyurmuşlardır:

- “Bir kimse «sübhânallahi ve bi-hamdihî: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim» derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.” (Tirmizî, Deavât 60)

Ebû Mûsâ ra şöyle dedi: Efendimiz (SAV) bana hitâben:

“–Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi?” buyurdu. Ben de:

–Evet, Yâ Rasûlallah, bildir, dedim. Şöyle buyurdu:

–Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh: Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.” (Buhârî, Megâzî 38, Daavât 50, Kader 7, Tevhîd 9; Müslim, Zikir 44-46)

CENNETİN SEKİZ KAPISI NASIL AÇILIR? CENNETİN SEKİZ KAPISINI AÇAN DUA

Cennetin kapısının isimleri ve anlamları

TIKLA OKU: GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI NASIL YAPILIR?

Her katın ayrı ayrı kapısı bulunan 8 kapılı cennet için Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu tastamam yapar- sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17)

Müslümanlar için bayram niteliğinde olan cuma gününde salavat getirmenin faziletli olduğuna değinen Efendimiz, hadisinde şöyle rivayet ettiği bilinmektedir: ''Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.'' [Dare Kutni]

CENNET HAZİNESİ OLAN DUA! CENNETTE AĞAÇ DİKME DUASI...

Cennet hazinesi duası! Cennete ağaç dikme duası

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN ''EN'' SEVDİĞİ ŞEYLER

Ebû Musa el-Eş’ârî (ra) rivayetlerine göre şöyle anlatılıyor: Peygamber Efendimiz’le (asm) birlikte bir gazada idik. Döndüğümüz vakit Medine’yi gördüğümüzde Müslümanlar seslerini yükselterek tekbir getirmeye başladılar. Bunun üzerine Resûlullah (SAV): “Sizin Rabb’iniz sağır değil! Hazır olmayan biri de değil! O sizin aranızda, develerinizin başları arasındadır. Yâ Abdullah bin Kays! Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana öğreteyim mi? ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billah!’tır.” Tirmizî, Daavât: 58.

Cennette kendisi için ağaç dikmek isteyen kimsenin sık sık okuması tavsiye edilen zikirle ilgili şöyle bir hadis vardır: Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor; Benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi olan zikirdir.
” Sübhâne’l-lâhi vel-hamdû lillâhi ve lâ ilâhe illa’l-lâhû va’l-lâhû ekber.”
Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir.Kimse onun daha üstünü ile gelemez. (Müslim)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar