Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebareke suresi kaçıncı sayfada?

Medine'de inen surelerden biri olup kabir azabından korunmak için devamlı okunması tavsiye edilen Mülk Suresi, sırları ve faziletleri ile bizlere öğütler vermektedir. Kabir azabından koruyan ve Efendimiz (SAV)'in de her gece yatmadan önce okuduğu Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Mülk suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Adını ilk ayetten alan Mülk Suresi Mekke döneminde nazil olmuş ve Kuran-ı Kerim'de 67. sırada, nüzul bakımından da 77. sırada yer almaktadır. Mülk suresi, kabir azabından korunmak için okunan sure olarak bilinmektedir. Öte yandan bu surenin kabir azabına karşı koruyucu olarak okunabileceği şöyle belirtilmektedir: "Mülk Suresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır, insanı kabir azabından kurtarır." (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9). Ayrıca günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan bir dua olarak da nitelendirilebilen Mülk Suresi için Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Kur’ân-ı Kerîm’de otuz ayetlik bir sure vardır ki, okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı bağışlanır. Bu sure Tebârekellezî bi-yedihi’l-mülk’tür." buyurmuştur. (Ebû Dâvûd). Kur'an'da surenin ismi Mülk olarak geçse de ilk ayet; "Tebarekellezi" ile başladığından dolayı toplum içerisinde Mülk Suresi = Tebareke Suresi olarak bağdaştırılıyor. Bunların yanı sıra Mülk Suresinin temel konusunun  Allah'ın varlığını, birliğini, kâinatı yaratıp yönettiğini ve ahiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek de mümkündür. 

Kabir azabından koruyucu Tebareke suresi fazileti! Kabir azabı sebebi ve hafifleten dualarİLİŞKİLİ HABERKabir azabından koruyucu Tebareke suresi fazileti! Kabir azabı sebebi ve hafifleten dualar

KURANDA MÜLK SURESİ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

 • Kuran-ı Kerim'in 29. cüzünde yer alan Mülk Suresi  561. sayfadan başlayıp 563. sayfada bitmektedir.
   
 • Ezber şekilde okunduğu zaman abdest alma zorunluluğu bulunmayan surede dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kadınların adet dönemlerinde tıpkı diğer surelerde olduğu gibi Mülk suresini de okumamaları gerektiğidir.
   
 • Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz şekilde el sürmek saygısızlık olacağı için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu abdestli olmaları gerektiğini söylüyor.
   
 • Fakat içinde Arapçası olmayan bir Kuran-ı Kerim meali veya tefsirinden Mülk Suresinin Türkçe anlamı namaz abdesti almadan okunabilir.

Mülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerifİLİŞKİLİ HABERMülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerif

MÜLK SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER! MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ:

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Secde Suresi ve Mülk Suresi ile ilgili şöyle hadisi mevcut olduğu rivayet olunmaktadır: "Akşam ile yatsı namazları arasında Tebarekellezi ve Secde sûrelerini okuyan kimse Kadir gecesini (namazla) geçiren kimse gibidir" buyuruldu. Farklı bir hadiste ise: "Bu iki sûreyi okuyana yetmiş iyilik yazılır ve yetmiş kötülüğü silinir" buyurulmuştur. Ayrıca farklı bir rivayete göre "Bu iki sureyi okuyana Kadir gecesinde yapılan ibadetler kadar sevap yazılır" buyurulmuştur. (Tirmizi)

Mülk suresi kabir azabından korur mu

Mülk suresi kabir azabından korur mu

ÖLÜYE TEBAREKE SURESİ OKUNUR MU?

Sahabe-i kiramdan birisi, bir gece yolda kaldığı için kenarda bir yerde çadır kurup yatmak istemiştir. Gece karanlığında kabrin üstüne yattığını fark edemeyen o kimse, yattığı yerin orada kabirdekinin sesli şekilde Tebareke suresi okuduğunu işitmiştir. Bu kişi başından geçen bu olayı Sevgili Peygamberimiz (SAV)'e anlattığında Efendimiz (SAV), ''O okuduğu sure engelleyen/kurtaran suresidir. Onu kabir azabından kurtarmıştır.'' buyurmaktadır. (Tirmizi: 3052, Hasen Hadis)

MÜLK SURESİ OKUNUŞU! (TEBAREKENİN TÜRKÇESİ...)

 • 1. SAYFA;

Mülk Suresi 1. sayfa

Mülk Suresi 1. sayfa

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarekellezi biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
3. Ellezi haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.

 • 2. SAYFA;

Mülk Suresi 2. sayfa

Mülk Suresi 2. sayfa

13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.

 • 3. SAYFA;

Mülk Suresi son sayfa

Mülk Suresi son sayfa

27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Mülk suresinin arapça ve türkçe okunuşu

Mülk suresinin arapça ve türkçe okunuşu

MÜLK SURESİNİN ANLAMI

1. SAYFA;

1. Mutlak egemenliği elinde bulunduran Allah, ne kutludur! O, her şeye gücü yetendir.

2. Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, mutlak üstün olandır, Çok bağışlayıcıdır.

3. Gökleri yedi tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Bak bakalım, işleyiş yasalarında bir uygunsuzluk görebilecek misin?

4. Sonra, tekrar tekrar bir daha bak! Gözlerin, bitkin ve aradığını bulamamış bir halde sana geri döner.

5. Ant olsun ki Biz, yakın gökyüzünü kandillerle süsledik. Onları, şeytanlar için asılsız şeyler söyleme malzemesi yaptık. Onlar için ateşin azabını hazırladık.

6. Gerçeği yalanlayan nankörler için Cehennem azabı vardır. Ve o, ne kötü varış yeridir.

7. Oraya atıldıklarında, onun kaynayan korkunç sesini duyarlar.

8. Neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her grup atıldığında, onun bekçileri onlara: "Size uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar.

9. Onlar, "Evet, bize uyarıcı geldi, fakat biz onu yalanladık. Allah, hiçbir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık içindesiniz." dedik.

10. "Eğer dinlemiş veya düşünmüş olsaydık, şimdi alevli ateşin halkı içinde olmazdık." dediler.

11. Böylece suçlarını itiraf ettiler. Rahmetten uzak olsun Cehennemlikler.

12. Rabb'lerine gizlide içtenlikle saygı duyanlara ise bağışlanma ve büyük ödül vardır.

 

2. SAYFA;

13. Sözünüzü gizleseniz de açığa vursanız da fark etmez; O, göğüslerde olanı en iyi bilendir.

14. Yaratan, yarattığını bilmez mi? O, bütün ayrıntıları bilendir, her şeyden haberdardır.

15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Artık onun üzerinde dilediğinizce dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda dönüş O'nadır.

16. Gökte olanın, sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakmışsınız yer sarsılıyor!

17. Ya da gökte olanın üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz? O halde, uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.

18. Ant olsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. İnkarım nasılmış gördüler.

19. Gökyüzünde sıra sıra süzülerek, kanat çırparak uçanları görmüyorlar mı? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görendir.

20. Yoksa Rahman'dan başka, size yardım edecek ordunuz mu var? Gerçeği yalanlayan nankörler yalnızca bir aldanış içindedirler.

21. Veya O, rızkınızı kesse, size kim rızık verebilir? Bilakis, onlar haddi aşmada ve nefrette ısrar ettiler.

22. O halde, yüzüstü sürünerek giden mi, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi hedefine varır?

23. De ki: "Sizi biçimlendiren; size işitme, görme ve idrak etme gücü veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

24. De ki: "Sizi, yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na toplanıp götürüleceksiniz."

25. "Eğer doğru söylüyorsanız, yaptığınız bu uyarı ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.

26. De ki: "Bunu yalnızca Allah bilmektedir. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım."

3. SAYFA;

27. Onu yakından gördükleri zaman, gerçeği yalanlayan nankörlerin yüzleri kötüleşti. Onlara: "İşte bu, sizin isteyip durduğunuz şey!" denildi.

28. De ki: "Bakın, Allah beni ve benimle birlikte olanları ister yok eder ister merhamet eder; peki, gerçeği yalanlayan nankörleri acıklı azaptan kim koruyacak?"

29. De ki: "O, rahmeti kesintisiz olandır. O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz."

30. De ki: "Düşünsenize, şayet suyunuz yeraltına çekilse, size akarsuyu kim getirebilir?"

BİR YORUM YAPIN 29

ycl 8 ay önce

Sevgili peygamberimiz ne buyuruyor, Kabir Ya cennet bahçelerinden bir bahçe Yada Cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır.Bu yüzdendirki arkadaşlar kabir de olacaklar hak tır. ama iyi ama kötü , buna insan kendi yaşantısıyla karar verecek ama iyi yaşayacak sa cennet, kötü yaşayacaksa cehennem.Birbirimizi kırmadan incitmeden konuyu tartışalım lütfen.Hepiniz ALLAH TEALA ya emanet olunuz kardeşlerim.

Toplam 23 beğeni

Yağmur 9 ay önce

Allah razı olsun sizden

Toplam 3 beğeni

Erkan 11 ay önce

Allah razı olsun sizden vesile oldunuz. Bu arada birbirbirinizin kalbini kırmayın. Rabbim herkese hidayet versin. Hepimiz eksiğiz dini konularda önemli olan bu eksikleri kapatmak için çaba sarfetmek. Rabbim bizi hak dini olan Kuran’ın yolundan ayrılmamayı,Hz Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizin yolunu kılavuz edinmeyi nasip etsin.

Toplam 22 beğeni

sevde 1 yıl önce

Kabir azabını bende anlamıyorum. İnsanlar ne meraklı bonus ceza çekmeye. Kardeşim hesap mahşerde görülmeyecek mi ekstra cezamı verecek Allah? Neden Allahı sürekli ceza ve azap yağdıran olarak göstermeye meraklılar. Allah rahmandır, rahimdir, merhametlidir vaat etmediği şeyi de yapmaz. İlla gazapta bulunsun istiyorsunuz hasta mısınız , şizofrenmisiniz. Kurandan ayrılınca işte böyle sürekli kendi kendilerine din uyduruyorlar Allahın dediği kesmiyor vatandaşı illa bunlar kdv ekleyecek

Toplam 6 beğeni

Sehure 1 yıl önce

Hamza yunus cokguzel cevaplamış lütfen tekrarokurmusun .

Toplam 9 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun