Allah (c.c)'un yarattığı milyonlarca melek arasından 4 büyük melek olarak tanımlanan ve Kuran-ı Kerim'de ismi geçen melekleri özellikleriyle beraber sizler için araştırdık. Meleklerin görevleri neler? Azrail, Cebrail, İsrafil ve Mikail'in vasıfları...

 Allah (CC) bizler için sayısını bilemediğimiz kadar çok melek yaratmıştır. Bunların yalnızca bazılarının isimlerini bizlere bildirmiştir. Bu meleklerin hepsinin ortak altı özelliği vardır. İlk olarak hepsinin nurdan yaratılmış olmalarıdır, nurani ve ruhani varlıklar olarak bize bildirilmeleridir. Melekler asla Allah’a (cc) isyan etmezler. Her an Rabbimiz’e (cc) ibadet ederler. Melekler son derece güçlü ve süratli varlıklardır. Allah’ın emir ve izni ile kılıktan kılığa girerler ve de melekler görünmezlerdir. Kuran- Kerim’de isimleri zikredilen melekler; Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil (as) ve Azrail (as).

DÖRT BÜYÜK MELEĞİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ:

CEBRAİL (a.s.): Cebrail (as) dört büyük melekten biridir. Aynı zamanda Seyyüd-ül Melaike (Meleklerin Efendisi) olarak bilinen Cebrail (as) vahiy meleğidir. Rabbimiz (cc)’a en yakın melek olarak bilinir. Cebrail’in görevi Allah’ın emirlerini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e bildirmektir. Peygamber Efendimiz (SAV)’e ilk Hira dağında görünmüştür. Arşı kaplayan kanatlarıyla Hz. Muhammed (SAV)’e neredeyse kemikleri birbirine sıkışacak kadar sarılarak OKU emrini vermiştir.

22 yıl 2 ay 22 gün boyunca Rabbimizin (cc) emirlerini Hz. Muhammed (SAV)’e getirerek Kuran-ı Kerim tamamlanmıştır. Kanatlarında ‘La ilahe illellahül hakemül adlül‘ yazmaktadır. 600 kanadı olan melek Hz. Muhammed (SAV)'in yanına birçok kez insan suretinde inmiştir. Bu güçlü melek insan kılığına girip birçok savaşta da yer almıştır ve savaşların kazanılmasında yardımcı olmuştur.

Olağan üstü gücüyle Yahudi ve Hristiyanların ’da kutsal kitaplarında yer almaktadır. Cebrail’in (as) adı Kuran’ı Kerim ayetlerinde de geçmektedir. ‘De ki: "Cibril'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O’dur.’ (Bakara, 97. Ayet)

MİKAİL (a.s.): Mikail (as) dört büyük melekten birisidir. Bu yüce melek kâinattaki tabii olayları ve canlıların rızıklarını Allah (CC) izni ile vermektedir. Yağmur, kar vs. gibi doğa olaylarından Mikail (as) sorumludur. Bitkilerin yetişmesiyle de ilgilenen Mikail (as) Cebrail (as) ile birlikte Kuran-ı Kerim’de ismi geçer. ‘Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kâfirlerin düşmanıdır.’ (Bakara, 98. Ayet)

İSRAFİL (a.s.): İsrafil (as) dört büyük melekten birisidir. Bu melek Sur’a üflemek ile görevlidir.  Sözlükte “seslenmek, ses çıkarmak; eğmek” manasındaki savr kökünden türeyen sûr “ses çıkaran eğri boynuz” demektir. İsrafil (as) sura iki kere üfleyecektir. İlk üflediğinde kıyamet kopacak ve bütün kainat can verecek. İkinci üflediğinde ise herkes tekrar diriliş meydanına gelecektir. Zumer suresi 68. Ayette de olduğu gibi “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” İsrafil (as) şu an suru tutmuş hazır bir şekilde üfle talimatını beklemektedir. 

AZRAİL (a.s.): Azrail (as) dört büyük melekten biridir. Bu kutsal melek Allah(cc) tarafından canlıların ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. Ölüm meleği/melekü’l-mevt olarak da bilinir. "De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği, canınızı alır Sonra Rabbinize döndürülürsünüz" (es-Secde, 32/11) Bütün canlıların canı alındıktan sonra Allah (cc) kendisi bildiği halde Azrail’e yarattıklarımdan kim kaldı diye sorar. Melek "Yâ Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin; ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı." der. Bu cevaptan sonra Allah (cc) "Ey ölüm meleği! Nebîlerime, rasüllerime, velîlerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün gaybları çok iyi bilen olduğum halde ezelî ilmimde şu hüküm verilmiştir: Zâtım hâriç her şey yok olmaya mahkûmdur. İşte şimdi de sıra sende." buyurur.

Bunun üzerine melek şöyle yalvarır: "İlâhî, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muâmelede bulun! Çünkü o zayıftır."
Allah Sübnânehû Teâlâ: "Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennetle cehennem arasına yat ve canını ver!" buyurur. O da bu şekilde Allâh'ın emriyle ölür." (Ruhu'l-Beyan Tefsir)

İLİŞKİLİ HABER

Namaz kılarken nereye bakılır? Secdede gözleri kapatmak mekruh mu?

İLİŞKİLİ HABER

Mevlana kimdir? Mevlana Müzesi ve Türbesi nerededir, nasıl gidilir?

BİR YORUM YAPIN 0