Mekke'de dağlar ve ovalar yeşillendi! Kıyamet yaklaşıyor mu? İşte kıyamet alametleri...

Geçtiğimiz hafta Mekke'de günlerce yağan yoğun yağmur nedeniyle dağların ve ovaların yeşillenmesi görenleri şaşkına çevirdi. Uydu görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırırken, Peygamber Efendimiz (SAV)'in bir hadisini akıllara getirdi. Peki kıyamet yaklaşıyor mu? İşte kıyamet alametleri...

HABERE AİT VİDEO İÇİN TIKLAYIN İZLE

Ocak ayının ilk günlerinde Mekke'de şiddetli yağışlar etkisini göstermiş şehrin birçok caddesi sular altında kalmıştı. Günlerdir süren yağışın ardından Mekke'deki dağların ve ovaların yeşillenmesi sosyal medya gündemini çalkalarken, milyonları şaşkına çevirdi. Asırlardır kurak bir coğrafya olmasıyla bilinen Suudi Arabistan'da yaşanan bu durum son dönemlerin en dikkat çeken olayı oldu. Mekke'nin son hali ilk olarak uydu görüntüleriyle basına yansıdı. Hz Muhammed (SAV)'in doğduğu toprak Mekke'deki dağların ve ovaların yeşillendiğini gören milyonlarca Müslüman, kıyamet hadisini hatırladı.

Mekke yeşillendi

Mekke yeşillendi

"ARAP YARIMADASI YEŞİLLENMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ"

İşte sosyal medyayı hareketlendiren Hz. Ebu Hureyre'nin aktardığı hadis-i şerif:

Peygamberimiz (SAV)  şöyle buyurdu:

"Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı / Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz." (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau’z-Zevaid, 7/331)

Mekkenin son hali uydu görüntülerine yansıdı

Mekkenin son hali uydu görüntülerine yansıdı

Kıyamet alametleri nelerdir? Küçük ve büyük kıyamet alametleriİLİŞKİLİ HABERKıyamet alametleri nelerdir? Küçük ve büyük kıyamet alametleri

İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ...

İslamiyet'e göre kıyamet alametleri küçük ve büyük alametler olarak ele alınmıştır.

1. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

2. İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

3. Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, Imân, 1).

4. Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

5. Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

6. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

7. İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

8. Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

9. Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

10. Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarıh Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23).

Kıyamet alametleri

Kıyamet alametleri

Kıyâmetin büyük alâmetleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu'l-Gifarı (r.a)'den rivayet edilmiştir:

Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber (SAV)" Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır" dedi ve "Deccâl'ı, dumanı(duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)'ın yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi" (Müslim, Fiten, 39).

Kıyâmetin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:

1. Deccal'in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm dinini ve Müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecektir. Deccal'ın sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir. (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan'ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuu bulmasından önce dünyayı bir duman bulutu kaplayacak ve bu duman kırk gün kırk gece kalacak, Mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

3. Dabbetü'l-arz'ın çıkışı: Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de "Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler" (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dâbbetü'l-arz hakkında "Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir." (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

4. Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. (Tecrid-i Sarıh Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s)'ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'ı öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in şerîatı ile hükmedecektir. (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, Imân, 242-247).

6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "Yeryüzünde bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur`an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılıp insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir. (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de kıyâmet'in büyük alametlerindendir. (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi`nin Sünen'lerinde yer alan bazı hadislere göre Mehdî'nin çıkması da kıyâmet'in büyük alametlerindendir. (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre kıyâmet kopmadan önce Mü'minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır. (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

Kazdağları nerede? Kaz Dağlarında ne yapılır? Kaz Dağlarına nasıl gidilir?

İLİŞKİLİ HABER

Kazdağları nerede? Kaz Dağlarında ne yapılır? Kaz Dağlarına nasıl gidilir?
Mekke'de dağlar yeşillenmeye devam ediyor! Görüntüler büyük panik oluşturdu

İLİŞKİLİ HABER

Mekke'de dağlar yeşillenmeye devam ediyor! Görüntüler büyük panik oluşturdu

BİR YORUM YAPIN 8

İlginç. 8 ay önce

Suudi kralı bulut tohumlaması yaptırarak, kıyamet hadislerini gerçek hale getirmeye çalışıyor galiba. Bu suud ailesi çok acayip bir aile.

Mehmet 9 ay önce

Yüce allah afatından muhafaza etsin inşallah

Toplam 3 beğeni

mehmetsay 9 ay önce

Yüce allah ahir akıbetimizi hayreylesin inşallah

Toplam 3 beğeni

Kafkasyalık 10 ay önce

Mevlanın her mucizesi e karışan insanoğlunun da çekeceği olaylar tabii afetler zuhur edecek te sizler ahirete ne hazırlık yaptınız ona bakın

Toplam 2 beğeni

tepki 10 ay önce

kopsa kurtulsak zaten dunyanin onu kim kime gelir ise vurgun katliam suclarun cezasi yok kim ne iterse yapar hic olmaz ise kopsun

Toplam 2 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun