Kur'an okumanın sevabı! Abdestsiz Kuran okunur mu, dokunulur mu?

Peygamber Efendimiz (SAV), Kuran-ı Kerim'i güzel okumaya önem vermiş ve çevresindekilere de Kuranı okurken güzel ses çıkarmalarını tavsiye etmiştir. Peki Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri nelerdir? Abdestsiz kuran okunur mu? Kuran-ı Kerimdeki uzatmaların sebebi ve Kur'anı güzel okumanın yolları. İşte detaylar...

Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerim okumanın faziletlerine ilişkin olarak bir hadis-i şerifinde, ''Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir" (Müslim, Müsâfirîn 252.) buyurmuştur. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), gündelik yaşantısı içerisinde sık sık Kuran-ı Kerim okumaya özen gösterirdi. Hadis-i şeriften anlaşılacağı gibi okuduğumuz takdirde ahirette en büyük kurtarıcı ibadetlerimizden biri olacak olan Kuran-ı Kerim, ebedi mutluluğa kavuşmamız için çok önemli bir fırsattır. Allah (c.c)'un kelamından ibaret olan ve kesinlikle değiştirilmemiş olan son kitabımız Kuran-ı Kerimi okuduğumuz zaman her harfine en az on sevap yazılır.

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'de hangi sure kaçıncı cüz ve sayfada? Kuran-ı Kerim sureleri konuları

Kuran-ı Kerim nasıl okunmalı? Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri neler?

Kuran-ı Kerim nasıl okunmalı? Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri neler?

KURAN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETLERİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Ebû Ya’lâ Şeddâd İbni Evs r.a'nın rivayetlerine göre Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır." (Tirmizî)

Hak yoldan ayağımızın kaymaması için iyi bir rehber olan Kuran-ı Kerim'de Kuran okumanın bizlere katkısı ile ilgili şu şekilde zikrediliyor: "Gerçekten bu Kur’an, kendisine sıkıca tutunanları doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükâfat olduğunu da müjdeler." (İsrâ 17/ 9)

Adetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirlerİLİŞKİLİ HABERAdetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

adetli kadın kuran okuyabilir mi? Kuran okuyan kadın

adetli kadın kuran okuyabilir mi? Kuran okuyan kadın

"Allah tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan bu kitap, müttakîler için bir yol göstericidir." (Bakara 2/ 2)

Gündelik yaşantımız içerisinde Kur'an okumayı alışkanlık haline getirmeli ve bilmeyenlere de Kuran'ı öğretmeliyiz. Öyle ki bu öğreticiliğin o kimse için çok hayırlı olduğu da hadis-i şerifte müjdelenmektedir. Bunun üzerine Osmân İbni Affân (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) "Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir." (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21) buyurmuştur.

Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a) rivayetine göre, Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Kur'an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mü'min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır." (Buhârî, Et’ime 30 Fezâilü’l-Kur’ân 17, Tevhîd 36)

ABDESTSİZ KURAN-I KERİM OKUNUR MU? CÜNÜP İKEN YA DA ADETLİ İKEN KUR'ANA EL SÜRÜLÜR MÜ?

Müslüman bir kimse için Kuran-ı Kerim'e saygı göstermek, mümin olmanın en önemli gerekliliklerindendir. Buradaki saygıdan maksat ise ayetlerin yazılı olduğu Kur'an-ı Kerim'i abdestli tutmak ile sağlanır. Cünüpken ya da adetli iken kesinlikle hiçbir şekilde Kuran-ı Kerim'e dokunulamaz ve okunamaz. Ancak abdestsiz iken Kur'an-ı Kerim okunabilir fakat yine el ile sayfaya tutmak haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması şu şekildedir:

"Kur'an-ı Kerim’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû‘, II, 69). Ancak, Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’an’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû‘, II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir” (Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’an’a ancak temiz olan dokunsun” (Muvatta, Kur’an, 1) hadis-i şerifidir.
Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’an’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’an’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir."

Kuran en güzel nasıl okunur? Dünya Kuranı Kerim okuma birincileri! Kuranı güzel okuyan hafızlarİLİŞKİLİ HABERKuran en güzel nasıl okunur? Dünya Kuranı Kerim okuma birincileri! Kuranı güzel okuyan hafızlar

GECE KURAN OKUMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber (SAV) tıpkı gündüzleri olduğu gibi geceleyin de ümmetine Kur'an okumalarını teşvik ederek, "Kuran öğrenin ve okuyun. Çünkü Kur'ân öğrenip okuyan ve gecesini onunla ihya eden kimse, misk dolu ve kokusu her tarafa yayılan kap gibidir" buyurur. (Tirmizî, "Edeb," 79). 

"Kıyamet günü Kur'ân, 'Ya Rabbi! Ben bu şahsı, beni okuduğu için gece uykusuz bıraktım, izin ver ona şefaat edeyim" diyecektir" (İbn Hanbel, Müsned, 2/174)

KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA İLE İLGİLİ HADİSLER

Kuran-ı Kerimi güzel okumak

Kuran-ı Kerimi güzel okumak

1006. Ebû Hüreyre (RA), Peygamber Efendimiz (SAV)’i:

"Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı güzel makam ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır" buyururken işittim, demiştir.
Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 19; Tevhîd 32; Müslim, Müsâfirîn 232-234. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 17; Nesâî, İftitâh 83

Ebû Lübâbe Beşîr İbni Abdülmünzir (RA)'un rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:
“Kur’an’ı tegannî ile okuyan kimse bizden değildir. “ Ebû Dâvûd, Vitr 20. Ayrıca bk. Buhârî, Tevhîd 44; İbni Mâce, İkâmet 176 (Teganni kelimesinin karşılığı: Şarkı söyler gibi okumak)

Ebû Mûsa el-Eş’arî (RA)'un rivayetine göre,Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

Kuranı güzel okumak

Kuranı güzel okumak

"Şüphesiz Dâvûd’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana verilmiştir."
Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 31; Müslim, Müsâfirîn 235-236. Ayrıca bk. Tirmizî, Menâkıb 55; Nesâî, İftitâh 83; İbni Mâce, İkâme 176

Müslim’in bir rivayeti şöyledir: Peygamber Efendimiz (SAV),  Ebû Mûsâ’ya şöyle dedi:

"Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin!" (Müslim)

 İtikaf nedir ve itikafa nasıl girilir? İtikafa girmenin faziletleri nelerdir?

İLİŞKİLİ HABER

İtikaf nedir ve itikafa nasıl girilir? İtikafa girmenin faziletleri nelerdir?

BİR YORUM YAPIN 23

Müslümanİzmirli. 3 yıl önce

Güzel Kur'an okuyan, hatta tefsirini güzel bilen kardeşim: Hayatın Kur'an'a ne kadar uygun? Sen önce ona bak. Allah (c.c.) hiç kanmaz !

İzmirli. 3 yıl önce

Teğanni konusu doğru mu aktarılmış, alimler bir baksın. Ses ile süslemek tavsiye edilen birşey.

Memet 3 yıl önce

Bizden değildir demek dışlamaktır diğer adı lanetlemektir. Allah ın elçisi teganni yüzünden kimseye bizden değil demez taif de başına gelenleri düşünün rivayetleri gözden geçirmek lazım.

derin 3 yıl önce

kuranı anlayarak sindirerek hayatımıza katarak okumalıyız. güzel bir sesle okuyup anlamadıktan sonra ne fayda sağlar insana.

Toplam 1 beğeni

vefasız 3 yıl önce

Mısırlılar en güzel okur ama Kuranın lanetlediği kavmin köleliğinden kurtulamıyorlar. İnamışsanız en üstünsünüz ayeti tecelli etmiyor. Kuran kendisinin nasıl okunacağını anlatıyor. Kuran bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor. Nasıl sevap toplanacağından bahsetmiyor.

Toplam 3 beğeni

osmanli 3 yıl önce

onbaşı kardeş doğru diyor herkesin imtihanı farklıdır bizim başımıza ne geleceği bellimidir,bizdede var müsübet mesala içimizde bir sürü hain var

Toplam 1 Beğeni

Sena 3 yıl önce

Artık dünya birincileri Türklerden çıkıyor

Toplam 1 Beğeni

onbası 3 yıl önce

Mısırın başındaki zorluklar onların muvaffakıyetsız olduklarını gostermedıgı gıbı. Bizim rahat olmamız muvaffak olduğumuzu gostermez. Herkesin imtihanı farklıdır. Kuran da sevap ecir karsılık manasında gecer ve bir cok yerde vardır.

Toplam 5 Beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun