Arapça ve Türkçe Yasin suresi okunuşu! Yasin suresi ne için okunur? Ölene Yasin okumak...

17 Mayıs 2020, 20:59
Arapça ve Türkçe Yasin suresi okunuşu! Yasin suresi ne için okunur? Ölene Yasin okumak...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak ifade ettiği Yasin-i Şerif suresinin bilinmeyen sırlarını sizler için araştırdık. Halk arasında genelde ölen kişinin arkasından okuyup hediye ettiğimiz Yasin, pek faziletli bir sure olup Kuran'ın 23. cüzünde yer almaktadır. Yasin okumanın sevabı nedir? Ölünün arkasından Yasin okunur mu? Şifa niyetine Yasin dağıtılır mı? Yasin suresinin Arapça okunuşu...

Allah (c.c)'un kitabı olan ve bizlerin de anlayarak okuyup hayatımıza geçirmemiz gereken Kuran-ı Kerim'de, her surenin birçok özelliği vardır. İçerisindeki her bir sure ve ayet, Allah'ın kelamı olması nedeniyle biz Müslümanlar için çok kıymetli olup muhakkak öğüt almamız gereken yerler vardır. Ölen kimselerin ardından okumaya devam ettiğimiz Yasin Suresi ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'na, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21). hadis-i şerifinde buyrulduğu üzere Yasin-i şerif Kuran-ı Kerim'in kalbidir. Müslüman kimseler tarafından okunması tavsiye edilen Yasin-i şerifin hangi niyet üzere okunursa onun üzerine olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla tıpkı Kuran-ı Kerim'de olduğu gibi Yasin-i şerifi de sevabı umularak ibadet maksatlı okunmalı ve amel edilmelidir. Geceleyin okunduğu zaman ayrı bir hikmeti olan Yasin-i şerif suresi için yine şöyle buyrulmuştur: "Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, ba­ğışlanır." (İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128).  Geceleri devamlı olarak okunması halinde ise Allah'ın izniyle ecrini kat kat görebileceğimiz Yasin Suresi ile ilgili hadis-i şerifte; “Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218) buyrulmaktadır. Buna bağlı olarak da şehitlik mertebesinde ruhunu teslim etmek isteyen bir kimsenin geceleri Yasin suresini okumaya devam etmeyi alışkanlık haline getirmesinde fayda vardır Yasin okumanın faziletleri neler? Yasin suresinin arapça okunuşu nasıldır? Kuran'ın kalbi olan Yasin suresi ölülere okunur mu? 

YASİN SURESİ KAÇINCI CÜZDE? YASİN ANLAMI NE DEMEK? YASİN SURESİ KAÇ AYET? YASİN SURESİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER...

Yasin suresi nedir? Yasin suresinin faziletleri

Mekke döneminde inen ve toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in 22. ve 23. cüzünde yer almaktadır. İlk ayetlerinin "Yâ-Sîn" harflerinden oluşan Yasin suresinde 'Yasin'in kelime anlamına baktığımızda Ya ve Sin harflerinin mukattaat harflerinden olduğunu görürüz. “Nidâ = çağrı” anlamını taşıyan bu ilk kelimeden ismini alan Yasin Suresi, Cin Suresinden sonra inmiştir. Kuranda 36. sırada, iniş tarihine göre 41. sırada olan Yasin Suresinde nice olaylardan bahsedilmektedir.

YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ VE BİLİNMEYEN SIRLARI! YASİN SURESİNİN KONUSU NEDİR? YASİN SURESİNDE GEÇEN OLAYLAR

Yasin suresinin faziletleri ve sırları

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE SURELER

Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünde olup 36. suresine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından oldukça hikmetlidir. Kuran-ı Kerim'in mertebesi yani kalbi olarak tanımlanan Yasin suresi, kitabımız olan Kuran'da özellikle vurgulanan konuları da kapsamaktadır. Vahiy, peygamberlik, dirilme ve hesap verme gibi örneklerin geçtiği Yasin-i Şerif suresi her Müslümanın devamlı olarak okuması gereken en faziletli surelerden biridir.

“Yâsîn” kelimesinin pek çok anlamı vardır ve Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)in de isimlerindendir. Bununla ilgili bir hadîs-i şerîfte şöyle bahsedilmiştir: “Benim Kur’ân’da yedi ismim vardır. Muhammed, Ahmed, Yâsîn, Tâhâ, Müddessir, Müzzemmil ve Abdullah.” (İbnü Kesîr Tefsiri, Yâsîn Sûresi tefsiri)

YASİN ŞİFA NİYETİNE OKUNUR MU? YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ  ŞERİFLER

Yasin suresi arapça okunuşu

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ VE MANALARI

Peygamber Efendimiz (SAV), Yasin suresinin faziletleri ile ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyrulmaktadır:

"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar." Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.

"Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır." Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Kuranın kalbi yasin

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

“Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20) Yukarıdaki 2. ve 3. hadisten anlaşılacağı gibi hastalıklar için günümüzde şifa niyetine okunan Yasin-i şeriflerin hastanın iyileşme sürecinin hızlanması için okunabilir. Peki ölen kimsenin ruhuna Yasin okumak caiz midir?

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

ÖLÜN ARKASINDAN YASİN OKUNUR MU? ÖLÜNÜN ARKASINDAN YASİN NEDEN OKUNUR? ÖLÜYE YASİN NASIL BAĞIŞLANIR?

Ölüye yasin okunur mu? Ölen kişinin arkasından Yasin okumanın faziletleri neler?

Ölüm döşeğinde yatan hastanın durumu ağırlaştığı zaman son nefeslerinin sayıldığı durumlarda vefat etmek üzere olan kimsenin sağ tarafa dönük bir şekilde kıbleye dönük yatırılması müstehap olan davranışlardandır. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz (SAV), “Ölülerinize (ölüme yaklaşanlara) lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz.” (Müslim, Cenâiz 1, 2; Tirmizî, Cenâiz 7) buyurmaktadır. Kişi öldükten sonra da Yasin suresinin okunup okunamayacağı ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:  "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, V/26)

Bir başka hadis-i şerifte de; "Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, 1981, byy., 16/468) buyrulmaktadır.

YASİN SURESİ ARAPÇA DİNLE! YASİN SURESİ MEALİ:

YASİN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Yasin suresi 1.sayfa

Yasin suresi 2.sayfa

Yasin suresi 3.sayfa

Yasin suresi 4.sayfa

Yasin suresi 5.sayfa

Yasin suresi 6.sayfa

YASİN SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU:

Besmele

Bismillahirrahmanirrahîm

Yâsîn.

Vel Kur'ân-il hakîm.

İnneke leminel mürselîn.

Alâ sırâtın müstakîm.

Tenzîlel azîzirrahîm.

Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.

Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.

İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn

İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn

İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn

Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn

Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn

Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn

KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn

İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn

Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn

Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn

Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn

Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn

Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn

Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn

FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn

Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn(e)

İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn

Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn

Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn

Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn

EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
5 Yorum Var
 • aysegül 1 gün önce Şikayet Et
  ben annem icin hangi duvayi yapabilirim?
  Cevapla
 • HALİL 3 ay önce Şikayet Et
  Allah razı olsun
  Cevapla
 • Eru 3 ay önce Şikayet Et
  Papağan gibi okumayın. Yaşayın
  Cevapla
 • Sage 3 ay önce Şikayet Et
  Vay sağoluuun siz olmasaz biz neyderdik
  Cevapla
 • Safa 3 ay önce Şikayet Et
  Sage gözünü aç doğruyu Kuran dan araştır.