Yasin Suresi okunuşu ve faziletleri! Kuranda Yasin suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

13 Aralık 2020, 13:48
Yasin Suresi okunuşu ve faziletleri! Kuranda Yasin suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

Her gün Yasin Suresi okumanın faziletlerine baktığımızda, amel defterimizi hayırla doldurabilme konusunda bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Yasin Suresi, genelde ölen kişinin arkasından okuyup hediye ettiğimiz bir sure olup Kuran'ın 23. cüzünde yer almaktadır. Yasin okumanın sevabı nedir, ölünün arkasından Yasin okunur mu? Şifa niyetine Yasin dağıtılır mı? Yasin suresinin Arapça okunuşu...

Allah (c.c)'un kitabı olan ve bizlerin de anlayarak okuyup hayatımıza geçirmemiz gereken Kuran-ı Kerim'de, her surenin birçok özelliği vardır. İçerisindeki her bir sure ve ayet, Allah'ın kelamı olması nedeniyle biz Müslümanlar için çok kıymetli olup muhakkak öğüt almamız gereken yerler vardır. Ölen kimselerin ardından okumaya devam ettiğimiz Yasin Suresi ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'na, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21). hadis-i şerifinde buyrulduğu üzere Yasin-i şerif Kuran-ı Kerim'in kalbidir. Müslüman kimseler tarafından okunması tavsiye edilen Yasin-i şerifin hangi niyet üzere okunursa onun üzerine olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla tıpkı Kuran-ı Kerim'de olduğu gibi Yasin-i şerifi de sevabı umularak ibadet maksatlı okunmalı ve amel edilmelidir. Geceleyin okunduğu zaman ayrı bir hikmeti olan Yasin-i şerif suresi için yine şöyle buyrulmuştur: "Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, ba­ğışlanır." (İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128).  Geceleri devamlı olarak okunması halinde ise Allah'ın izniyle ecrini kat kat görebileceğimiz Yasin Suresi ile ilgili hadis-i şerifte; “Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devam eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218) buyrulmaktadır. Buna bağlı olarak da şehitlik mertebesinde ruhunu teslim etmek isteyen bir kimsenin geceleri Yasin suresini okumaya devam etmeyi alışkanlık haline getirmesinde fayda vardır 

TIKLA OKU: KURAN-I KERİM'İN EN UZUN SURESİ: BAKARA SURESİNİN SIRLARI

YASİN SURESİ KAÇINCI CÜZ,  YASİN SURESİ KAÇ AYET? 

Yasin suresi nedir? Yasin suresinin faziletleri

Mekke döneminde inen ve toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in 22. ve 23. cüzünde yer almaktadır. İlk ayetlerinin "Yâ-Sîn" harflerinden oluşan Yasin suresinde 'Yasin'in kelime anlamına baktığımızda Ya ve Sin harflerinin mukattaat harflerinden olduğunu görürüz. “Nidâ = çağrı” anlamını taşıyan bu ilk kelimeden ismini alan Yasin Suresi, Cin Suresinden sonra inmiştir. Kuranda 36. sırada, iniş tarihine göre 41. sırada olan Yasin Suresinde nice olaylardan bahsedilmektedir.

YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ! YASİN SURESİ KONUSU NEDİR? 

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE SURELER

Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünde olup 36. suresine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından oldukça hikmetlidir. Kuran-ı Kerim'in mertebesi yani kalbi olarak tanımlanan Yasin suresi, kitabımız olan Kuran'da özellikle vurgulanan konuları da kapsamaktadır. Vahiy, peygamberlik, dirilme ve hesap verme gibi örneklerin geçtiği Yasin-i Şerif suresi her Müslümanın devamlı olarak okuması gereken en faziletli surelerden biridir.

YASİN ŞİFA NİYETİNE OKUNUR MU? YASİN OKUMANIN SEVABI

Yasin suresi arapça okunuşu

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ VE MANALARI

Peygamber Efendimiz (SAV), Yasin suresinin faziletleri ile ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyrulmaktadır:

"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar." Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154.

"Bir kişi, Allah’ın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek Yasin suresini okursa, mutlaka bağışlanır." Darimi, Fezaiü’l-Kuran, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244.

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihhayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bullur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

“Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınız üzerine Yâsin-i Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20) Yukarıdaki 2. ve 3. hadisten anlaşılacağı gibi hastalıklar için günümüzde şifa niyetine okunan Yasin-i şeriflerin hastanın iyileşme sürecinin hızlanması için okunabilir. Peki ölen kimsenin ruhuna Yasin okumak caiz midir?

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

ÖLÜN ARKASINDAN YASİN OKUNUR MU? ÖLÜNÜN ARKASINDAN YASİN NEDEN OKUNUR? ÖLÜYE YASİN NASIL BAĞIŞLANIR?

Ölüye yasin okunur mu? Ölen kişinin arkasından Yasin okumanın faziletleri neler?

Ölüm döşeğinde yatan hastanın durumu ağırlaştığı zaman son nefeslerinin sayıldığı durumlarda vefat etmek üzere olan kimsenin sağ tarafa dönük bir şekilde kıbleye dönük yatırılması müstehap olan davranışlardandır. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz (SAV), “Ölülerinize (ölüme yaklaşanlara) lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz.” (Müslim, Cenâiz 1, 2; Tirmizî, Cenâiz 7) buyurmaktadır. Kişi öldükten sonra da Yasin suresinin okunup okunamayacağı ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:  "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, V/26)

Bir başka hadis-i şerifte de; "Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, 1981, byy., 16/468) buyrulmaktadır.

YASİN SURESİ ARAPÇA DİNLE! YASİN SURESİ MEALİ:

YASİN SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Yasin suresi 1.sayfa

Yasin suresi 2.sayfa

Yasin suresi 3.sayfa

Yasin suresi 4.sayfa

Yasin suresi 5.sayfa

Yasin suresi 6.sayfa

YASİN SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahîm

Yâsîn. Vel Kur'ân-il hakîm. İnneke leminel mürselîn. Alâ sırâtın müstakîm.Tenzîlel azîzirrahîm.Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn.Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn.İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm.İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn.Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn.İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn.Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn.Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn.Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn.

KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn.Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn.İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn.Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn.Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn.İnnî izen Iefî daIâIin mübîn.İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn.

KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn.Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn.EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn.Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn.Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn.Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn.Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn.SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn

Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn.Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm.VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm.Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn.Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn.Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn.Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn.İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn.Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn.Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn.Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn. Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn

Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn.FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn.Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn.KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn.İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn.Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn(e).İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn.Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn.Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn.SeIâmün kavIen min rabbin rahîm.VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn.EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn.Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm.Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn.Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn.lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn.EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn.VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn.Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn.Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn.Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn.EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn.Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn.Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn.Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn.Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn.FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn.EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm.KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm.EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn.EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm.İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn.FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
9 Yorum Var
 • anonim 3 ay önce Şikayet Et
  merhaba. henüz bu konularda bilgi sahibi değilim o yüzden sorum çok saçma gelirse şimdiden kusura bakmayın. neden Kuran'ı okumak hastalıklar, ölüler vs için iyi geliyor? mesela yasin suresinde vahiy, peygamberlik, dirilme, hesap verme gibi konulardan bahsediliyor. neden bunları okumak ölüler, hastalar vs için iyi geliyor? anlatırsanız çok mutlu olurum:)
  Cevapla
 • bahtıyar 4 ay önce Şikayet Et
  vahiy akla yardımcı olsun diye gönderildi...okuyun anlayın yaşayın..yoksa sadece sevap için anlamadan okumak hiçbir işe yaramaz..özellikle yasin süresi bu kitabın dirilere okunmasını söyler 70.ayette
  Cevapla
 • Ali 4 ay önce Şikayet Et
  Ölenin arkasından sadece dua edilir. Kur'an okunmaz, Hz peygamber hiç okumadı
  Cevapla
 • aysegül 7 ay önce Şikayet Et
  ben annem icin hangi duvayi yapabilirim?
  Cevapla
 • iskender 4 ay önce Şikayet Et
  5 Vakit namazınızı vaktinde kılmalısınız...Çünkü namazınızda ibadeti Allah'a yaparken Yüce Rabbimiz anne ve babamızın affını da içeren Kur'an ayetini okuyarak tamamlarız. Her 2 ve 4 rekatlı namazın sonunda'' Rabbenağfirli velivalideyye velil mü'miniyne yevme yekumül hisab.Birahmetike Ya erhamer Rahimiyn'' okuyarak anne ve babamıza yaşyorlarsa da vefat etmişlerse de affedilmeleri için Yüce Rabbimize dua etmiş oluruz. Anlamı:Ey Rabbim!Beni lütfen bağışla,anne ve babamı ve sana inanan ve kulluk garetinde olan tüm mümin kullarını hesabın verileceği gün bağışla... Umarım yardımcı olabilmişimdir...Selamlar hayırlı günler dilerim...
 • HALİL 10 ay önce Şikayet Et
  Allah razı olsun
  Cevapla
Yorumların Tümünü Okuyun