25. cüzde yer alan Duhan Suresini özellikle de Cuma günü ya da gecesinde okuduğumuzda ecrinin büyük olduğunu duymuşuzdur. Peki Duhan Suresinin sırrı ve hikmeti nedir? Duhan Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu...

Kuran-ı Kerim'in 44. sure olan Duhan Suresi, toplamda 59 ayetten oluşan en önemli surelerden biridir. İsmini 10. ayetteki duman manasına gelen 'Duhan' sözcüğünden alan bu sure, Mekke döneminin sonlarına doğru indirilmiştir. Fazileti ve sırrının pek çok olduğu bilinen Duhan Suresinin fazileti ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Kim geceleyin Duhân sûresini okursa sabaha kadar yetmiş bin melek kendisi için istiğfarda bulunur”; “Kim cuma gecesi Duhân sûresini okursa günahları bağışlanır” (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kurân”, 8) mealinde iki hadis rivayet edilmişse de bunların ileri derecede zayıf olabileceği görüşü mevcuttur.

İLİŞKİLİ HABERCuma günü gusletmenin faziletleri! Cuma guslü şart mıdır?

DUHAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

DUHAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim.

Ha mim. Vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin. Fiha yufreku kullu emrin hakim. Emren min indina inna kunna mursilin. Rahmeten min rabbik, innehu huves semiul alim. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma, in kuntum mukinin. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit, rabbukumve rabbu abaikumul evvelin. Bel hum fi şekkin yel’abun. Fertekib yevme te’tis semau bi duhanin mubin. Yagşan nas, haza azabun elim. Rabbenekşif annel azabe inna mu’minun. Enna lehumuz zikra ve kad caehum resulun mubin. Summe tevellev anhu ve kalu muallemun mecnun.

İnna kaşiful azabi kalilen innekum aidun. Yevme nebtışul batşetel kubra inna muntekimun. Ve lekad fetenna kablehum kavme fir’avne ve caehum resulun kerim. En eddu ileyye ibadallah, inni lekum resulun emin.  Ve en la ta’lu alallah, inniatikum bi sultanin mubin. Ve inni uztu bi rabbi ve rabbikumen tercumuni. Ve in lem tu’minu li fa’teziluni. Fe dea rabbehu enne haulai kavmun mucrimun. Fe esri bi ibadi leylen innekum muttebeun. Vetrukil bahre rehva, innehum cundun mugrekun. Kem tereku min cennatin ve uyun. Ve zuruin ve makamin kerim. Ve na’metin kanu fiha fakihin. Kezalik, ve evresnaha kavmen aharin. Fe ma beket aleyhimus semau vel ardu ve ma kanu munzarin.

İLİŞKİLİ HABERCuma suresi kaçıncı cüz? Cuma suresi Arapça okunuşu ve faziletleri

Ve lekad necceyna beni israile minel azabil muhin. Min fir’avn, innehu kane aliyen minel musrifin. Ve lekadihternahum ala ilmin alel alemin. Ve ateynahum minel ayati ma fihi belaun mubin. İnne haulai le yekulun. İn hiye illa mevtetunel ulave ma nahnu bi munşerin. Fe’tu bi abaina in kuntum sadikin. E hum hayrun em kavmu tubbein vellezine min kablihim, ehleknahum innehum kanu mucrimin. Ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma laibin. Ma halaknahuma illa bil hakkı ve lakinne ekserehum la ya’lemun.

İnne yevmel faslı mikatuhum ecmain. Yevme la yugni mevlen an mevlen şey’en ve la hum yunsarun. İlla men rahimallah, innehu huvel azizur rahim. İnne şeceretez zakkum. Taamul esim. Kel muhl, yagli fil butun. Ke galyil hamim. Huzuhu fa’tiluhu ila sevail cahim. Summe subbu fevka re’sihi min azabil hamim. Zuk, inneke entel azizul kerim. İnne haza ma kuntum bihi temterun. İnnel muttekine fi makamin emin. Fi cennatin ve uyun. Yelbesune min sundusin ve istebrakın mutekabilin. Kezalik, ve zevvecnahum bi hurin in. Yed’une fiha bi kulli fakihetin aminin. La yezukune fihel mevte illel mevtetel ula, ve vekahum azabel cahim. Fadlen min rabbik, zalike huvel fevzul azim. Fe innema yessernahu bi lisanike leallehum yetezekkerun. Fertekib innehum murtekıbun.

İLİŞKİLİ HABER

Cuma günü okunacak en faziletli dua ve sureler! Duanın kabulü için...

BİR YORUM YAPIN 0